Tagfelvétel

MIÉRT ÉRDEMES MEGOSZ TAGNAK LENNI?

A Mezőgépgyártók Országos Szövetsége (a MEGOSZ) 1991-ben azért jött létre, hogy növelje a szélesen vett mezőgazdasági gépgyárak szakmai és gazdasági lehetőségeit az együttműködés, az érdekképviselet, a közös fellépés eszközrendszerével. A Szövetség nonprofit egyesület, tevékenységét főleg a tagdíjakból finanszírozza.

Az egyes tagok a teljes MEGOSZ költségvetésnek megfelelő összegű szolgáltatást, terméket, lehetőségeket kapnak vissza, tehát belépésükkor azonnal a kiadásuknál jóval nagyobb értéket!

Ezért érdemes tagnak lenni, illetve minden tagnak előnyös a taglétszámot növelni. Állításunkat számos konkrétum támasztja alá:

Az egyik legnagyobb előnyt a marketing területén érjük el a szakkiállításokon biztosított díjkedvezményekkel. Számos tagunk esetében csupán ez a költségcsökkenés nagyobb, mint a befizetett tagdíj! Mivel a hazai ipari termelést növeljük eredményes tevékenységünkkel, a különböző nemzeti alapoknak, szervezeteknek érdeke a Szövetségünk támogatása. Így, támogatással évente több tízmillió forintba kerülő fontos külföldi kiállításokon, vásárokon tudunk színvonalasan kiállítóként részt venni! Csupán ez az összeg jóval magasabb a tagsági díjak összegénél! Sok tagunk ilyen módon tudott külföldi gépkiállításon gépeivel megjelenni, jelentősen növelve üzleti eredményét, árbevételét!

Tagjaink piaci eredményességének elősegítésére „brand” alapítására került sor. A megfelelő minőséget jelző márkajelzést minden, arra alkalmas gépeket gyártó tagunk, felragaszthatja a termékeire. Ezzel a marketing lehetőséggel ki akarjuk fejezni a „Magyar Mezőgép” minőségi előnyeit, a törekvést annak javítására.

Közösségi tevékenységünk jelentős része irányul a MEGOSZ tagok eredményeinek publikálására. A Szövetségünk hivatalos lapjában, a Mezőgazdasági Technikában, rendszeresen jelentetünk meg cikkeket. A szaksajtó többi tagja is élénk érdeklődést mutat a munkánk iránt, szinte minden hónapban jelenik meg cikk a MEGOSZ tevékenységéről. Kétnyelvű honlapunkon igyekezünk friss információkat adni az érdeklődőknek. A felületen keresztül mód van párbeszédre, új kapcsolatok létrehozására. A havi rendszerességgel megjelenő „MEGOSZ Hírlevél” közvetlen üzenet a tagjainknak a Szövetségünk életéről, az aktuális eseményekről, a pályázati, együttműködési lehetőségekről, a gépipar hazai és nemzetközi eseményeiről, a piaci mutatókról. A Hírlevél érdekes részét képezik a tagoknak felvetett döntési lehetőségek, kérdések, amelyek biztosítják a folyamatos párbeszédet, tevékenységet! A minisztériumok, az államigazgatás különböző szervei, a nagykövetségek, társ szervezeteink folyamatosan nyújtanak információt fontos rendezvényekről, kül- és belföldi együttműködési lehetőségekről. Ezeket a gyors információkat elektronikus formában továbbítjuk a tagjainknak!

Tevékenységünk fontos része az érdekképviselet. Az évek óta folyó, eredményes munka következményeként a döntéshozók ismerik és elismerik a Szövetségünket. Az ágazatot érintő kormányzati kérdésekben kérik a szakmai állásfoglalásunkat. Fontos, hogy a mezőgazdasági gépgyártással foglalkozók minél szélesebb körének véleményét, érdekeit tudjuk kifejezni!

Minden évben a mezőgazdasági gépészet körében szakmai területet jelölünk ki, amelyet igyekezünk kidolgozni, szakmai konferencia keretében. A konferencia remekül illeszthető a vállalat továbbképzési tervébe. A szakmai anyagokat kiadjuk írásos, vagy digitális formában is, lehetővé téve a szakanyag tanulmányozását. Az elmúlt időszakban a szakmai tevékenységünk költségei csak igen kis mértékben terhelték a Szövetségünket, ugyanis sikeres pályázatokkal tudtuk a finanszírozás zömét megoldani! Mindezen túlmenően, a szakmai ténykedés folyamatossá tételére bizottságokat hoztunk létre, főleg az Elnökségünk tagjainak vezetésével. A stratégiánk építése, az információs rendszerünk, a rendezvényeink, valamint innovációs munkánk fejlesztése ezeknek a szervezeteknek a feladata. A bizottságok meglehetősen speciális működésűek: nincs meghatározott tagságuk, nincs „ülésrend”, beszámolási (adminisztratív) elvárás. A személyes találkozás, bizottsági ülés alkalomszerű. A bizottság vezetője a megoldandó feladatnak megfelelő szereplőket vonja be a munkába, a tárgyalás digitális eszközökkel történik. A tapasztalatunk szerint ezzel a módszerrel elérjük a szakmai szempontból aktív tagjainkat, azokat, akik látják az adott program hasznát!

A külföldi aktivitásunkat is a célszerűség határozza meg! Az egyes térségekben adódó lehetőségek, adottságok jelölik ki az aktivitásunkat. A kelet-európai területeken gépsorokkal, technológia rendszerekkel Közép- Európában önálló fejlesztésű gépeinkkel, Nyugat-Európában pedig világpiaci igényeket kielégítő gépekkel, sokszor gépegységekkel hozunk létre együttműködéseket. A kapcsolat építéshez egyes területeken a központi intézményekkel célszerű együttműködni, másutt a legjobb eredményeket a nívós kiállításokon való részvétellel érjük el. Fontos szerephez jut a gyárak közötti együttműködés, amelynek számos változata van, a gyártói beszállítástól a közös gyártásig, összeszerelésig. A lehető legjobb lehetőségek kidolgozásához együtt működünk a külgazdasággal foglalkozó intézményekkel.

Az innováció elősegítése szintén kiemelt feladatunk! Ezt a kutatási együttműködésekkel, új fejlesztési területek kidolgozásával érjük el, amelynek „motorja” a meghatározó egyetemi és kutatóintézeti tagságunk. Külön bizottság foglalkozik a kül- és belföldi pályázati lehetőségek kidolgozásával. A piac innovációt „húzó” hatását piaci elemzések készítésével, valamint az ezzel foglalkozó intézmények együttműködésével tudjuk kihasználni.

Céljaink elérése határozza meg szövetségi politikánkat. Kiemelt társ szervezetünk a Magyar Gép és Energetikai-eszköz Gyártók Országos Szövetsége (MAGEOSZ). Együttműködünk a Mezőgazdasági Gépforgalmazók Országos Szövetségével is. Így több száz vállalatot tudunk mozgósítani a közös célok, érdekek mentén!

Egyre nagyobb gond a megfelelő munkaerő biztosítása! Támogatjuk a tagjaink részvételét a szakmunkás képzésben, a duális oktatás megvalósításában mind a közép, mind a felsőfokú képzés területén. Társ szervezők vagyunk a „Legyél Te is mezőgépész!” elnevezésű képzési akcióban.

A MEGOSZ mindenek előtt szakmai szövetség, érthető módon nagy figyelmet fordítunk az emberi kapcsolatok fejlesztésére. Az aktív tagok munkájának társadalmi elismerésére „A Magyar Mezőgépészetért” kitüntetést alapítottuk, amelynek érme a tagjaink által összegyűjtött bronz forgácsolási hulladék felhasználásával készült!

A Szövetség munkájában fontos „értékmérő” az átláthatóság. A határozatok végrehajtását a tagok bevonásával végezzük, a Hírlevelekben erről folyamatosan tájékoztatást nyújtunk. A Szövetség forrásainak felhasználásáról részletesen számolunk be a Közgyűlésünkön. Az éves beszámoló megtekinthető az Országos Bírósági Hivatal honlapján!

MELYEK AZ ELHANGZOTT ELLENÉRVEK?

Az elmúlt 25 év alatt dinamikusan nőtt a tagságunk sajnos vannak kilépők is, valamint több olyan tagunk, akik legalább egyszer kiléptek már. A belépést fontolgatók érveivel együtt van tehát néhány kérdés, amelyre választ kell adnunk, pontosabban meg kell felelnünk a reális elvárásoknak.

Várjuk is ezeket az érveket az érdeklődőktől és tagjainktól is, mivel építkezni, fejlődni akarunk!

A szervezetbe lépéskor leggyakrabban a tagsággal járó feladatok, kötöttségek vetődnek fel. Alapszabályunk megengedi a delegálással történő részvételt az egyetlen döntéshozó szervezetben a közgyűlésben. Nem szükséges tehát a vállalat képviseletére jogosult vezetőnek részt vennie. Mivel a közgyűléssel egy időben szakmai (esetenként kulturális) rendezvényt is szoktunk szervezni, valamint remek alkalom adódik a termeléssel, piaccal stb. kapcsolatos kérdések megvitatására, megállapodások (üzletek) kialakítására, a tapasztalat szerint, általában részt vesznek az igazgatók, felső vezetők, sőt nem ritka egy vállalattól több vezető részvétele sem! Normális esetben egy közgyűlést tartunk évente. Az ismertetett számos előnyt a modern informatikai eszközök alkalmazásával, új módszerek kidolgozásával érjük el! Nem utolsó sorban kihasználjuk a számos kül- és belföldi kiállítás, program nyújtotta lehetőségeket a szövetségi munka fejlesztésére.

Komoly vitákhoz, sőt kilépésekhez vezettek a képviselettel kapcsolatos vélemények. Ezek középpontjában a csak magyar tulajdonú gyárak érdekképviseletének igénye vetődik fel. A tagságunk döntő többségének álláspontja szerint minden Magyarországon működő mezőgépgyár fontos része a gazdaságunknak, ezek magyar munkaerőt alkalmaznak, itt adóznak, sőt sokuknál a fejlesztést is magyar mérnökök végzik. Kihagyhatatlanok gazdasági súlyuknál fogva is, hiszen a mezőgépgyárak 60%-a külföldi tulajdonban van, ez az arány termelési értékben jóval magasabb! Etikai szempontból figyelembe kell venni azt is, hogy számos magyar KKV-t foglalkoztatnak beszállítóként. A vita szempontjából érdekes, hogy számos régi, az elmúlt évszázadokban alapított, mezőgépgyárunk alapító tulajdonosa szinte egyáltalán nem, vagy erősen törve beszélte a magyar nyelvet. Mivel az érdekeink közösek, célszerű a Magyarországon működő mezőgépgyáraknak összefogni.

MILYEN TAGSÁGI FORMÁK VANNAK?

1. rendes tag

A rendes tag jogosult a Szövetség döntéseit meghozni, szavazatával meghatározni a költségvetést, a feladatokat a munkarendet a tisztségviselőket kijelölni. Gyakorlatilag a MEGOSZ teljes működését a rendes tagokból álló közgyűlés határozza meg.

2. Mezőgépgyártó szakmai és pártoló tagok

A közgyűlés által engedélyezett információkhoz, szövetségi előnyökhöz hozzájutnak. Ez a tagsági forma „próbaidő”. Ebbe a tagsági kőrbe tartozóknak egy év után szükséges eldönteni: tagok kívánnak lenni, vagy kilépnek. Amennyiben ezt a döntést nem sikerül meghozniuk, a tagságuk megszűnik. Az Elnökség – indokolt esetben – adhat hosszabbítást, maximum 3 évig.

3. Pártoló tagok

Ebben a szervezeti formában két kategória van:

3.1 A termeléshez szükséges áru, vagy szolgáltatás (input anyag, műszer, szerszámgép, kereskedelem, szervezés, kutatás, IT stb.) szereplői lehetnek ebben a kategóriában tagok. Ezek az információs rendszerben vannak, ingyenesen ismertethetik termékeiket, célszerű beszállítói pozíciókat építhetnek ki.

3.2 Nonprofit szervezetek, alapvetően egyetemek, amelyek a tagsági előnyök fejében segítik a Szövetséget a képzési feladatok megoldásánál, illetve innovációs programok (pályázatok) összeállításánál és megvalósításánál.

MILYEN KÖLTSÉGEK JÁRNAK A TAGSÁGGAL?

A MEGOSZ nonprofit szervezet, bevételt a tagdíjakból, adományokból, támogatásokból tud képezni.

A rendes tagság éves alap díja 150 000 Ft. Minden belépő tag az első (csonka) évben ezt az összeget fizeti. A tag árbevétele alapján nő a díj, megfelelő egyeztetés alapján, a közgyűlés által évente elfogadott módon. A tagdíj pontos megállapítása a taggal folytatott konzultáció alapján történik az első év után.

A mezőgépgyártó szakmai és pártoló tagok éves díja: 75 000 Ft.

A vállalkozói pártoló tagok (3.1) éves díja: 40 000 Ft.

Az egyetemi (oktatási) pártoló tagok (3.2) nem fizetnek éves díjat, de munkájukért a MEGOSZ sem fizet, költségeiket nem téríti meg.

Rendkívüli esetekben, a tag kérésére az érvek mérlegelésével az Elnökség méltányossági kedvezményt nyújthat, amely részletfizetés illetve a tagdíj időszakos csökkentése lehet.

Különböző célprogramok esetében a tagok, vagy a tagok egy csoportja bármikor adhat támogatást a MEGOSZ részére.

HOGYAN LEHET BELÉPNI?

Ha tagja kíván lenni a Mezőgépgyártók Országos Szövetségének, kérjük, hogy az alábbi mezők kitöltésével jelezze ezt felénk. Tüntesse fel röviden, hogy mivel foglalkozik az önök cége, illetve, hogy tag, szakmai pártoló tag vagy pártoló tag szeretnének lenni. A jelentkezés feldolgozása után felvesszük önökkel a kapcsolatot.